Hoe werkt het?

SheCredit is lid van de Vereniging van Kredietunies in Nederland. Via het Kredietunie-platform worden kredietaanvragen aangeboden waarop u kunt inschrijven. Om toegang te krijgen tot dit platform schrijft u zich in als lid van SheCredit. De openstaande kredietaanvragen worden gepubliceerd op alleen voor leden toegankelijke webpagina’s. Geïnteresseerde kredietgevers worden uitgenodigd voor een presentatie door de aanstaande kredietnemer, eventueel gekoppeld aan een bedrijfsbezoek. Een kredietgevend lid kan hierna zelf bepalen voor welk bedrag hij/zij zich wil inschrijven. Het minimale inschrijvingsbedrag per krediet bedraagt € 5.000,– en maximaal € 250.000,–.

Deelname aan een kredietunie als krediet gevend lid is interessant voor zowel vrouwelijke als mannelijke ondernemers, die willen weten wat er met hun geldmiddelen gebeurt: die zelf mee willen bepalen aan wie hun ingebrachte geld worden uitgeleend en tegen welke voorwaarden en die als vakgenoten het ondernemerschap van de kredietnemer kunnen beoordelen en pas daarna naar zekerheden kijken. En die uit maatschappelijke betrokkenheid en hart voor het vrouwelijk ondernemerschap bereid zijn als coach de kredietnemers te begeleiden.

Kredietgevers kopen één of meer obligaties ter waarde van € 5.000,- per stuk, waarvan looptijd en rente worden bepaald door de ALV. Dat betekent dat de kredietgever zijn geld voor een bepaalde periode ‘vastzet’.
Bemiddeling in krediet

SheCredit werkt als kredietbemiddelaar en heeft daarvoor als lid van de Vereniging van Kredietunies een ontheffing van de AFM. SheCredit bemiddelt zowel in de totstandkoming van een krediet als in de volledige afwikkeling ervan. SheCredit doet dit door haar leden via een platform van vraag en aanbod bij elkaar te brengen.


Demping van het kredietrisico

Als kredietgevend lid beslist u zelf bij welke kredieten u kapitaal ter beschikking stelt en voor welk bedrag. Er komt bij voltekening van het gevraagde krediet een overeenkomst tussen u en de kredietnemer tot stand. Dat betekent dat u een risico loopt op enig moment dat de kredietnemer niet of niet volledig aan haar verplichtingen kan voldoen.

Het bijzondere is dat kredietnemers een ervaren ondernemer of professional als coach toegewezen krijgen. Ervaring wijst uit dat hiermee het kredietrisico aanzienlijk wordt beperkt.

Na goedkeuring van de kredietaanvraag door het Bestuur zal er een coach worden aangesteld. Dit is een verplichting verbonden aan het verstrekking van het krediet en bedoeld voor het dempen van het risico. Het kredietrisico ligt echter niet bij SheCredit. SheCredit treedt namelijk op als bemiddelaar. In deze rol zullen wij bij kredietproblemen namens de kredietgevers partijen samenbrengen om het kredietrisico te beperken.Vragen?

Neem dan contact op met Roland Lampe, tel. 06 5320 0590 of per email info@shecredit.nl