Krediet vragen

Aan kredietverlening bij SheCredit zijn, evenals bij de banken, voorwaarden verbonden en ook wij vragen eventueel zekerheden van u. Het verschil met de banken is echter dat SheCredit bij het beoordelen van uw aanvraag naar de toekomst kijkt en naar uw kwaliteiten als professional en ondernemer. SheCredit kijkt naar de kansen van uw bedrijf in plaats van voornamelijk naar het verleden en naar ratio’s. Het aanvraagproces voor een krediet verloopt vlot en efficiënt omdat u te maken heeft met ondernemers die thuis zijn in het bedrijfsleven.Voor wie?

U kunt een kredietaanvraag indienen wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U hebt een bestaand MKB bedrijf met aantoonbaar goed ondernemerschap
  • De financiering is uitsluitend bedoeld voor productiemiddelen en of werkkapitaal en/of innovatie
  • De financiering bedraagt minimaal € 25.000,– maximaal € 250.000,–
  • Co-financiering c.q. deelfinanciering is optioneel
  • U beschikt over een doordacht en actueel ondernemingsplan inclusief cashflowprognose, bij voorkeur opgesteld samen met een accountant
  • Uw kredietaanvraag is niet bestemd voor verliesfinanciering, onroerend goed* of levende have

Een kredietaanvrager wordt nadat haar aanvraag positief beoordeeld is, lid van SheCredit. Daartoe wordt aan de kredietnemer de entree fee van € 150,- in rekening gebracht.

*Onroerend goed en stapelfinanciering zijn in overleg met co-financiers van SheCredit eventueel bespreekbaarSoort krediet

Kredieten worden verstrekt voor 3 tot 7 jaar. De looptijd en aflossingsverplichting wordt mede bepaald door het type te financieren investering of activiteit.


Rente

De rente die een kredietnemer betaalt over een krediet is afhankelijk van het vastgestelde risicoprofiel en is maandelijks te betalen. Voor de kredietnemers zal een hogere rente gelden dan de rente die de kredietgevers ontvangen. Het verschil dient voor de voorzieningen voor kredietrisico’s, vergoedingen aan de obligatiehouders en de operationele kosten van SheCredit. De rentetarieven en leningsvoorwaarden worden vastgesteld door de ALV.


Aanvraagprocedure

Na ontvangst door SheCredit van het aanvraagformulier, uittreksel KvK, BKR, een actueel ondernemingsplan inclusief cashflowprognose en jaarcijfers van de laatste 3 jaren, vindt op basis van de documenten een intake plaats. Er wordt dan contact opgenomen met de aanvrager voor een persoonlijk gesprek. Indien op basis van de ingezonden documenten en het gesprek met de aanvrager de aanvraag in behandeling wordt genomen ontvangt de aanvrager een factuur voor kredietbeoordelingskosten ad  € 250,-. Na betaling van de factuur zal het aanvraagproces in 3 stappen verlopen. Doel is dat de verwerking van uw aanvraag  maximaal 4 – 6 weken in beslag neemt.

  1. Screening: inhoudelijke beoordeling van de aanvraag door een kredietadviseur en het bestuur van SheCredit op basis van de ontvangen documenten
  2. Beoordeling: de aanvraag wordt voorgelegd ter beoordeling op haalbaarheid en risico aan de kredietcommissie. 
  3. Verstrekking: na goedkeuring en voltekening van de aanvraag door kredietgevers wordt de kredietovereenkomst opgesteld en ondertekend, wordt er een coach toegewezen en wordt het geld verstrektVragen?

Neem dan contact op met Roland Lampe, tel. 06 5320 0590 of per email info@shecredit.nl


Krediet aanvragen?

Klik dan hier