Privacy verklaring

Privacy verklaring

SheCredit, gevestigd aan Doezastraat 37, 2311 HA Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

SheCredit
Doezastraat 35
2311 HA Leiden

www.shecredit.nl
info@shecredit.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

SheCredit verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·    Voor- en achternaam

·    Geslacht

·    Geboortedatum

·    Geboorteplaats

·    Adresgegevens

·    Telefoonnummer

·    E-mailadres

·    IP-adres

·    Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in

     correspondentie en telefonisch

·    Locatiegegevens

·    Gegevens over uw activiteiten op onze website

·    Internetbrowser en apparaat type

·    Bankrekeningnummer(s) (IBAN)

Kopie identiteitsbewijs

SheCredit is wettelijk verplicht de identiteit van haar klanten vast te stellen en deze te verifiëren. Om te kunnen bewijzen dat aan deze plicht is voldaan, mag een kopie of scan van uw identiteitsbewijs gemaakt en bewaard worden. Deze wettelijke verplichting is neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze kopie wordt opgeborgen in een dossier waarop absolute geheimhouding rust, tenzij wij de kopie om wettelijke redenen moeten overleggen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

SheCredit verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

·    SheCredit verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·    Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen

·    Het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder

·    Personen te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit

     te kunnen voeren

·    Personen te informeren over wijzigingen van de diensten en producten

·    Het afhandelen van een betaling

·    Om goederen en diensten bij personen af te leveren

·    Het gedrag van personen te analyseren op de website om daarmee de website te  

     verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op

     voorkeuren

·    Omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SheCredit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden slechts bewaard zo lang die nodig zijn om diensten aan u te verlenen, dit wettelijk is toegestaan of totdat u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

SheCredit verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SheCredit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SheCredit gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. SheCredit gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om onze website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Social Media/Externe platforms 

SheCredit beschikt over een account op externe platforms, zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. Het is belangrijk om te melden dat SheCredit geen invloed heeft op de wijze waarop deze platforms omgaan met persoonsgegevens. Het advies is daarom om geen privacygevoelige gegevens te delen via deze platforms.

Internetsites van derden

SheCredit kan links opnemen naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. SheCredit is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. SheCredit raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SheCredit en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen aan info@shecredit.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, Machine Readable Zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

SheCredit wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SheCredit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@shecredit.nl

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen SheCredit, kunt u contact opnemen via info@shecredit.nl

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. SheCredit adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 10 december 2019.